ดาวน์โหลด

เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ:

ชื่อ
วันที่
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 6/10/2008
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 6/10/2008
ประกาศนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 5/14/2008