ที่ตั้งสำนักงานและข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ข้อมูลติดต่อ

โทรศํพท์: 055 961524
e-Mail: noc@nu.ac.th
Website: http://nunet.nu.ac.th