ประกาศ
การเปลี่ยนรหัสผ่าน ของบริการระบบ MS Office 365 และ Google Apps
สำหรับบุคลากรและนิสิตจะเชื่อมโยงกับระบบ NU Net
เพื่อให้สามารถใช้งานรหัสผ่านเดียวกันในทุกบริการของมหาวิทยาลัย

 

ติดต่อสอบถาม :
งานบริการระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Tel : 1524 e-Mail : noc@nu.ac.th , website http://nunet.nu.ac.th