ขอ User Account/E-mail สำหรับเครือข่าย NU Net

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ:  
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/
รหัสนิสิต(กรณีเป็นนิสิต):
ประเภทบุคลากร:
สังกัดคณะ/สำนัก:
หน่วยงานย่อย:
ตำแหน่ง:
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน เคลียร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายในของท่าน(4 หลัก):
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือของที่พักอาศัย:
อีเมล์ภายนอกอื่นๆที่เคยสมัครไว้(ถ้ามี):
ประเภทการขอ:
 
กรณีขอ Account สำหรับหน่วยงานหรือกิจกรรมพิเศษ โปรดระบุชื่อ Account ที่ต้องการใช้เป็นกรณีพิเศษนี้

ส่งคำขอ
ยกเลิก