SPSS Statistics 17.0 for Windows

ดาวน์โหลดไฟล์ SPSS_Statistics_17_win_en-2.exe

วันที่4/9/2014 12:10:05 PM โดย sumatek

นโยบายในการนำโปรแกรม SPSS ไปติดตั้งใช้งานมีดังนี้

1. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเป็นผู้รวบรวม SPSS Key เพื่อจัดสรรไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง โดยจะประสานงานกับผู้รับผิดชอบของแต่ละคณะ ในการติดตั้งโปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
2. SPSS Key ถือเป็นความลับห้ามนำไปเผยแพร่  และ ถือเป็นความรับผิดชอบของคณะ
3. SPSS Key สามารถนำไปเปิดใช้การ (Activate) ในเครื่องได้จำนวนจำกัด ดังนั้นการติดตั้งต้องติดตั้งในเครื่องที่ต้องการใช้งานจริงหรือใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น
4. หากมีการ Format  หรือ Uninstall SPSS หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว  ท่านจะสามารถติดตั้งโปรแกรมใหม่โดยใช้ SPSS Key เดิมได้ ในกรณีที่จำนวนลิขสิทธิ์โปรแกรมที่ได้รับการเปิดใช้งาน (Activate) อย่างไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนดของหน่วยงาน
5. ในการติดตั้งโปรแกรม SPSS ขอให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคณะทำการลงทะเบียนรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการติดตั้ง พร้อมชื่อผู้รับผิดชอบทุกครั้งที่ทำการติดตั้ง และจัดส่งรายละเอียดในการติดตั้งมาที่ noc@nu.ac.th ภายใน 3 วัน หลังจากติดตั้งเสร็จ
5. ในกรณีที่ใช้เพื่อการอบรม ให้ติดตั้ง SPSS ที่เป็น Demo แทน (สามารถทดลองใช้ได้ 30 วัน สามารถ Format ลงใหม่ได้)
6. คู่มือการติดตั้งสามารถศึกษาได้จาก คู่มือติดตั้งโปรแกรม SPSS Statistics 17.0 for Windows

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่องานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1524
 

ดาวน์โหลดไฟล์ SPSS_Statistics_17_win_en-2.exe

ดาวน์โหลดไปแล้ว 21112 ครั้ง