แจ้งปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยขัดข้อง

วันที่11/12/2014 11:46:23 AM โดย ekachail

 เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย NU Net

          ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเวลา 13.30 – 15.10 น. ทำให้อุปกรณ์เชื่อมอินเทอร์เน็ตหลักของมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบให้ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ งานระบบเครือข่ายได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมอินเทอร์เน็ตสำรองทดแทน ในระหว่างรอเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ทั้งนี้ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตจะช้ากว่าปกติ
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ งานระบบเครือข่ายจะรายงานความคืบหน้าการแก้ไขเป็นระยะ
 
งานระบบเครือข่าย
1524?