แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วันที่10/29/2013 3:43:37 PM โดย thanawat

 เรียน ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          เนื่องด้วยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ช่วงเวลา 19.30 - 21.30 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ในบางช่วงเวลา
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
 
งานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 1524
อีเมล์. noc@nu.ac.th