แจ้งปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยขัดข้อง

วันที่10/9/2013 4:05:09 PM โดย thanawat

 เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

 
เนื่องจาก อุปกรณ์เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยขัดข้อง ตั้งแต่ช่วงเวลา 14.26 น. ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ในบางช่วงเวลา ซึ่งในขณะนี้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้
งานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 1524  อีเมล์ noc@nu.ac.th