แจ้งปัญหาการใช้งาน ระบบให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง

วันที่9/18/2013 9:52:49 AM โดย ekachail

 เรียนผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
     เนื่องด้วยระบบให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกิดขัดข้อง
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง
งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
055 – 961524