นโยบายด้านการพัฒนาและให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการในการบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์วิทยบริการ ให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้บริการข้อมูลและบริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายแก่ผู้ใช้งานทุกคนอย่างมีคุณภาพ ตามระเบียบปฏิบัติด้านการให้บริการะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่กำหนดไว้
  • เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดให้ต้องมีการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยง (Risk Management) พร้อมวางแนวทางแก้ไข (Risk Treatment Plan) ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 เดือนครั้ง โดยต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับทราบและปฏิบัติตามกระบวนการระเบียบปฏิบัติในการควบคุม ตรวจตรา ด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  • มีการวางแผนในการสำรองทั้งทางด้านข้อมูลและอุปกรณ์ (Redundant) เพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหาย รวมถึงการสร้างกระบวนการกู้ระบบกลับคืนได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น
  • มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • มีการวางมาตรฐานในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมระบุระเบียบปฏิบัติด้านการบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ปฏิบัติตามระเบียบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเคร่งครัดด้วย

การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย ทั้งนิสิตและบุคลากร ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าใช้งาน เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการมอบสิทธิและการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง จัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ ให้กับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ

  • ความสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับสิทธิตลอดเวลา (availability)
  • ข้อมูลสารสนเทศที่อยู่บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องมีความมั่นคง แม่นยำ และมีความสมบรูณ์ (Integrity)
  • มีการกำหนดสิทธิ และวางระดับชั้นความลับของข้อมูลที่อยู่บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Confidentiality)

ที่มา: คู่มือคุณภาพ ฉบับที่ 2 version 1