แจ้งขยายช่องสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่10/3/2013 5:30:00 AM ถึงวันที่ 10/3/2013 6:30:00 AM

เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2557 จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (วงจรที่ 1) ซึ่งทางบริษัทจะต้องดำเนินการขยายช่องสัญญาณ  เพื่อปรับความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 ช่วงเวลา 05.30-06.30 น. ซึ่งจะส่งผลให้ในบางช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศบางระบบของมหาวิทยาลัย จากระบบเครือข่ายภายนอกได้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
งานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เบอร์โทรศัพท์ 1524
อีเมล์ noc@nu.ac.th