แจ้งระบบเครือข่ายขัดข้อง

ตั้งแต่วันที่10/1/2013 5:00:00 PM ถึงวันที่ 10/1/2013 6:00:00 PM

เนื่องจากในขณะนี้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขัดข้องทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งทีมผู้ดูแลระบบเครือข่ายกำลังดำเนินแก้ไขอย่างเร่งด่วน  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้