แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง

ตั้งแต่วันที่8/20/2013 9:00:00 AM ถึงวันที่ 8/21/2013 10:00:00 AM

 เรียน ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย NU Net

     
        เนื่องด้วยขณะนี้อุปกรณ์สลับสัญญาณหลักของมหาวิทยาลัย (Core Switch) ขัดข้อง ส่งผลกระทบให้คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น มีอาการใช้งานแล้วช้า เข้าใช้งานบางเว็บไซต์ไม่ได้ หรือใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้ในบางช่วงเวลา งานระบบเครือข่ายกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด และเมื่อใช้งานได้ตามปกติแล้วจะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

งานระบบเครือข่าย
055 961524