แจ้งการทดสอบติดตั้งระบบการตรวจสอบยืนยันตัวตนในระบบเครือข่าย NU-NET

ตั้งแต่วันที่1/9/2013 9:00:00 AM ถึงวันที่ 2/28/2013 4:00:00 PM

 เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย NU-NET

          ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการทดสอบติดตั้งระบบการตรวจสอบยืนยันตัวตนในระบบเครือข่าย NU-NET เพื่อทดแทนการใช้งานระบบ Proxy ให้สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารได้ทุกประเภท นั้น

 

          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จึงขอแจ้งกำหนดการทดสอบระบบการตรวจสอบยืนยันตัวตนในระบบเครือข่าย NU-NET โดยจะดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว ได้เตรียมวิธีการตั้งค่าสำหรับเข้าใช้งานในระบบเครือข่าย NU-NET ไว้แล้ว โดยหากผู้ใช้งานเปิดโปรแกรม Browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox เป็นต้น) จะมีวิธีการตั้งค่าปรากฏที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ อ่านรายละเอียดได้ที่http://www.nu.ac.th/nuproxy

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ 1523, 1524

อีเมล์ noc@nu.ac.th