แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย NU-NET

ตั้งแต่วันที่1/3/2013 7:00:00 PM ถึงวันที่ 1/3/2013 8:00:00 PM

 เรียน ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

        

       ด้วย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-NETเพื่อให้สามารถบริการระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ มกราคม 2556 ช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติในช่วงเวลาดังกล่าว

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

งานระบบเครือข่าย

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 - 961524