แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วันที่7/16/2012 12:40:59 PM โดย saruno

เรียน ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          เนื่องด้วยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทำการทดสอบระบบ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.40 - 13.30 น. ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1523