แจ้งการปรับปรุงระบบ Web Proxy Authentication ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่1/12/2012 4:05:51 PM โดย chirawatt

เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

     เนื่องด้วย เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบ Web Proxy Authentication ในช่วงระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยจะส่งผลกระทบให้ผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์บางส่วนได้แก่ ผู้ใช้งานระบบ Open Source และผู้ใช้งานซอฟท์แวร์เฉพาะที่ไม่มีระบบ User Authentication ที่ผ่าน Web Proxy ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 
      ผู้ใช้งานระบบข้างต้นสามารถติดต่องานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลการใช้งานได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 055-961532 โดยงานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลที่ได้มาทำการเพิ่มเข้าไปในระบบ Web Proxy Authentication เพื่อให้สามารถใช้งานได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
055 – 961524