คู่มือสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ICT Literacy ประจำปี 2553

ดาวน์โหลดไฟล์ ICT Literacy.pdf

วันที่6/9/2010 11:58:06 AM โดย thanawat

     มหาวิทยาลัยนเรศวร มีบทบาททางด้านการผลิตบัณฑิต โดยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะแผนการผลิตบัณฑิตซึ่งได้กำหนดให้นิสิตทุกคนของมหาวิทยาลัยได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกสาขาวิชาชีพการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตแก่นิสิตใหม่ทุกคน เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเป็นภารกิจสำคัญของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะต้องจัดทำเพื่อให้นิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรใช้งานได้อย่างถูกต้องตามนโยบายมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดไฟล์ ICT Literacy.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 7033 ครั้ง