แจ้งปัญหาระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายโซนคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ขัดข้อง (Wireless LAN)

ตั้งแต่วันที่8/7/2015 10:00:00 AM ถึงวันที่ 8/7/2015 2:00:00 PM

 เรียน ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย NU Net

 

      เนื่องด้วยระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายในกลุ่มอาคารดังนี้ขัดข้อง 

  • ?คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • อาคารเอกาทศรถ
  • อาคารมหาธรรมราชา
  • อาคารขวัญเมือง
  • กองอาคารสถานที่
  • หอพักมน.นิเวศน์ 1-4
  • หอพักมน.นิเวศน์ 7-15
      ดังนั้น จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขระบบการให้บริการไร้สายอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งาน Wireless ในกลุ่มอาคารข้างต้น ในช่วงเวลาระหว่าง 10.00 - 14.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก 

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย NU Net
055-961524