แจ้งระบบ IP Phone และ Internet อาคารเอนกประสงค์ไม่สามารถใช้งานได้

ตั้งแต่วันที่7/11/2015 9:00:00 AM ถึงวันที่ 7/12/2015 4:00:00 PM

 เรียน ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงอาคารมิ่งขวัญ โดยจะขอดับไฟฟ้าในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ในเวลา 9.00 - 10.00 น. และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อระบบเมนไฟฟ้าของอาคารมิ่งขวัญ

          จากการดับไฟฟ้า จะส่งผลให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ IP Phone ได้ และสำหรับอาคารเอนกประสงค์จะไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย NU Net ได้?

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

งานระบบเครือข่าย

055 - 961524