แจ้งปรับปรุงระบบ NU Mail

ตั้งแต่วันที่10/2/2014 9:30:00 PM ถึงวันที่ 10/2/2014 10:00:00 PM

 เรียน ผู้ใช้บริการระบบ NU Mail

        เพื่อให้ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Mail) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องดำเนินการ Restart เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ช่วงระหว่างเวลา 21.30 - 22.00 น. ซึ่งจะมีผลกระทบให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถรับ - ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

 

งานระบบเครือข่าย

1532