แจ้งระบบเครือข่ายขัดข้อง

ตั้งแต่วันที่10/11/2013 10:00:00 AM ถึงวันที่ 10/11/2013 1:00:00 PM

เนื่องจากในขณะนี้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขัดข้องทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งทีมผู้ดูแลระบบเครือข่ายกำลังดำเนินแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้
งานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 1524  อีเมล์ noc@nu.ac.th