การตรวจสอบ การใช้งานระบบผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-NET Identification)

โปรดระบุ USERNAME และ PASSWORD ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย

 

*ไม่ต้องระบุ NU\

  

หากพบปัญหาติดต่อ http://nunet.nu.ac.th/public/Contact.aspx

เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตรวจสอบ : LDAP://10.10.10.71