ตั้งแต่วันที่: :เคลียร์  ถึงวันที่  :เคลียร์  

วันที่ตรวจสอบผลการตรวจสอบความผิดปกติที่พบ(ถ้ามี)