ระบบเปลี่ยน Password ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประกาศ
บุคลากรที่ใช้งาน Microsoft Office 365 และ Google Apps for Education ในครั้งแรก
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งงานระบบ จะต้องทำการเปลี่ยน Password ของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการตั้งค่า Password ของระบบการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Nu Net),
ระบบลงทะเบียน (e-Registrar) , ระบบ Office 365 และ Google Apps ให้เป็น Password เดียวกัน

ข้อกำหนดในการเปลี่ยนรหัสผ่าน(โดยอย่างน้อยต้องมี ข้อ 1-4)
1. มีอย่างน้อย 8 ตัว
2. มีตัวอักษรตัวเล็ก เช่น a-z
3. มีตัวอักษรตัวใหญ่ เช่น A-Z
4. มีตัวเลข เช่น 0-9
5. มีอักขระพิเศษ เช่น # [ \ $
Username ของท่าน:
Password เดิมของท่าน:
Password ใหม่ที่ต้องการ:
กรอก Password ใหม่อีกครั้ง

เปลี่ยนรหัสผ่าน
ยกเลิก

บุคลากร ที่ลืม Password เข้าระบบ NU-Net ต้องมาติดต่อที่งานบริการระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยตัวเอง