สถานะระบบเครือข่าย NU Net

ปกติดี
Internet
ปกติดี
NU Mail
ปกติดี
NU Web
ปกติดี
E-Registra
ปกติดี
Uninet
ปกติดี
Faculty

Faculty

การเชื่อมต่อระหว่างคณะต่างๆผ่านสายใยแก้วนำแสง (ไม่รวมการเชื่อมต่อภายในคณะนั้นๆ)
สถานะปัจจุบัน ปกติดี

รายงานผลการตรวจสอบระบบ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบที่ตรวจสอบวิธีการผลการตรวจสอบเวลา
Main SwichingPING
CITCOMSPING
PharmaceuticalPING
EngineeringPING
SciencePING
Allied Health SciencesPING
HospitalPING
HumanitiesPING
LibraryPING
Medical SciencePING
PresidentPING
QSPING
EducationPING
AgriculturePING
NursePING
DentistriesPING
InternationalPING
MingkwanPING
Public HealthPING
Dorm 1PING
Dorm 2PING
Floor BPING
Floor 1PING
Floor 2PING
Dorm 3PING
Dorm 4PING
Dorm 5PING
Dorm 6PING