สถานะระบบเครือข่าย NU Net

ปกติดี
Internet
ปกติดี
NU Mail
ปกติดี
NU Web
ปกติดี
E-Registra
ปกติดี
Uninet
ปกติดี
Faculty

NU Web

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะปัจจุบัน ปกติดี

รายงานผลการตรวจสอบระบบ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบที่ตรวจสอบวิธีการผลการตรวจสอบเวลา
NU Web SitePING1/21/2009 5:56:45 PM
NU Web ContentHTTP1/21/2009 5:56:46 PM