สถานะระบบเครือข่าย NU Net

ปกติดี
Internet
ปกติดี
NU Mail
ปกติดี
NU Web
ปกติดี
E-Registra
ปกติดี
Uninet
ปกติดี
Faculty

NU Mail

บริการอีเมล์สำหรับบุคลากรและอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะปัจจุบัน ปกติดี

รายงานผลการตรวจสอบระบบ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบที่ตรวจสอบวิธีการผลการตรวจสอบเวลา
NU WebmailPING
NU Webmail ContentHTTP