สถานะระบบเครือข่าย NU Net

ปกติดี
Internet
ปกติดี
NU Mail
ปกติดี
NU Web
ปกติดี
E-Registra
ปกติดี
Uninet
ปกติดี
Faculty

Internet

การเชื่อมต่อออกไปยัง Internet ผ่านผู้ให้บริการภายนอก (ISP) สองรายได้แก่ CAT และ TT&T
สถานะปัจจุบัน ปกติดี

รายงานผลการตรวจสอบระบบ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบที่ตรวจสอบวิธีการผลการตรวจสอบเวลา
GooglePING1/21/2009 5:56:42 PM
ISP maxnetPING
ISP CATPING